Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig 2

PBL, det är alltså Plan och bygglagen.
Där står följande:

“9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete.”

– – – – – –

Plan och Bygglagen

Den 2 maj 2011 fick vi en ny PBL som ändrade förutsättningarna en hel del. Förutom att den tidigare Kvalitetsansvarige fantasifullt bytte namn till Kontrollansvarig så fick han eller hon också en del nya uppgifter också. Samtidigt reformerade man bygglovshanteringen både i samband med ansökan och hur slutbesked hanteras.

I korthet så krävs det en ansökan om KA redan när bygglovet skall antas och faktiskt så skall slutbeviset vara klart innan byggnaden tas i bruk.

Tjänsten

I alla bygglovspliktiga ärenden måste alltså byggherren anlita en kontrollansvarig. Syncronisera utför detta som ett fristående uppdrag ibland parallellt med projekt- eller byggledningsuppdrag.

När det är integrerat i projektledningen så faller det sig rätt naturligt och är inte en så stor del av jobbet i övrigt. När det är fristående så är mer avgränsat och vi är noga med att då definiera rollen och vad som ingår i den. Som minst handlar det om ett möte innan bygglovsansökan, ett förslag till kontrollplan, ett tekniskt samråd, ett par besök på plats och en ansökan om slutbevis. Förutsatt att det är en strukturerad entreprenör så går jobbet till största delen ut på att granska projektörers och entreprenörers egenkontroll och då bara göra stickprov vid platsbesök.

Vi lämnar fast pris

Syncronisera lämnar fast pris, helst. Om uppdraget går att slå fast i omfattning så är det bäst. För att göra det behöver vi uppgifter om vad som skall byggas (bygglovsritningar), vem som skall göra det och när det skall utföras.
Mattias Johansson är certifierad Kontrollansvarig (Behörighet: K), certifikatnummer 3971.

Skicka ett mail till mattias.johansson@syncprojekt.se så återkommer vi till er.

– – – – –